REGULAMIN

 REGULAMIN PENSJONATU ZACISZE
W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

 

 

§1

ZASADY OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

 

 1. Regulamin określa zasady przebywania na terenie Pensjonatu oraz świadczenia usług przez Pensjonat.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Pensjonatu.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Pensjonatu, kserokopia regulaminu dostępna jest także w każdym pokoju.

 

§2

DOBA HOTELOWA

 

 1. Pokój wynajmowany jest na doby .
 2. Doba w pokojach trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00 dnia następnego.
 3. Cisza nocna w Pensjonacie obowiązuje w godz. od 22.00 do godz. 7.00.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu, ponad okres wskazany przy zameldowaniu Gość powinien zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż do godziny 10.00 ostatniego dnia pobytu. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu jedynie w przypadku posiadania wolnych i niezarezerwowanych pokoi.
 5. Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.
 6. Cena dostawki – 80zł
 7. Dzieci do lat 4 – pobyt bezpłatny (na łóżku z rodzicami)
 8. Dzieci do lat 10 – 50% ceny wyjściowej

 

 

§3

ZASADY MELDUNKU I POBYTU

 

 1. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 20% wartości, w terminie 3 dni od złożenia rezerwacji. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju na 7 dni przed przyjazdem lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, zaliczka nie zostaje zwrócona.
 2. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią.
 3. Gość Pensjonatu nie może przekazać czy też w jakiejkolwiek innej formie udostępnić pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres pobytu, za który dokonał zapłaty.
 4. Osoby nie zameldowane w Pensjonacie mogą przebywać gościnnie w pokoju od godz. 10.00 do godz. 22.00.
 5. Pensjonat może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.

 

 

§4

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PENSJONAT

 

 1. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. Pensjonat ma obowiązek zapewnić następujące warunki pobytu Gościa w obiekcie:
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu;
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę;
 • sprzątanie pokoju (serwis sprzątający przy pobytach dłuższych niż 2 doby zmiana  ręczników, wyrzucanie śmieci, słanie łóżka, przy pobytach krótszych niż 2 doby na życzenie Gościa.
 • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności, tylko wówczas gdy Gość wyrazi zgodę i życzenie;
 • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być niezwłocznie usunięte;

 

 1. Na życzenie Gościa Pensjonat świadczy dodatkowo nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą;
 • budzenie o wyznaczonej godzinie;
 • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w depozycie, w recepcji;
 • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w Pensjonacie;
 • zamawianie taxi.

 

 

§5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI GOŚCIA

 

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w mieniu Pensjonatu z jego winy bądź winy osób trzecich odwiedzających Gościa.
 2. Przez cały czas pobytu w Hotelu, dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione uszkodzenia lub szkody, odpowiadają opiekunowie prawni.
 3. O zaistnieniu szkody Gość winien niezwłocznie poinformować recepcje Pensjonatu.
 4. Gość może przebywać w Pensjonacie wraz ze swoimi zwierzętami jedynie w przypadku uzyskania stosownej zgody recepcji na pobyt wraz z zwierzętami przed zameldowaniem.
 5. Na terenie Hotelu oraz w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

Za złamanie zakazu zostanie nałożona kara pieniężna, w wysokości 500zł, doliczona do rachunku.

 1. Gość nie może przygotowywać w pokoju posiłków.
 2. Ze względów bezpieczeństwa Gość opuszczając lokal obowiązany jest zgasić światło w pokoju, wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne oraz zakręcić krany.

 

 

 

 

 

 

§6

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MIENIE

 

 1. Pensjonat przechowuje pozostawione w pokojach rzeczy jedynie przez 3 miesiące, za wyjątkiem artykułów spożywczych, które są przechowywane jedynie przez okres 24 godzin. Pensjonat może przesłać pozostawione rzeczy na adres wskazany przez Gościa jedynie po uprzednim pokryciu przez Gościa kosztów przesyłki.
 2. Po upływie okresu przechowania wskazanego w zd. 1 1 i braku odbioru rzeczy przez Gościa bądź wydania dyspozycji przesłania ich na wskazany adres, Pensjonat traktuje rzeczy jako porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności. W sytuacji, o której mowa w zd.1 porzucone rzeczy przechodzą na własność Pensjonatu.
 3. Pensjonat odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną tylko i wyłącznie w przypadku, gdy przedmioty te zostaną przyjęte przez Pensjonat na przechowanie do depozytu w Recepcji. Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, przekraczających możliwości przechowania w depozycie.
 4. Parking przy Pensjonacie jest parkingiem niestrzeżonym, w związku z czym Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź kradzież pozostawionych na nim samochodów należących do Gości.

 

Opłata klimatyczna wynosi 1,50zł.os./doba

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013